Package No.1

  Package แผนธุรกิจ และแผนการตลาด

1.1 Business Plan (BMC) แผนธุรกิจทั่วไป
S
30,000  
M
50,000  
L
สอบถามราคา  
XL
สอบถามราคา  
 
1.2 แผนธุรกิจสำหรับขอสินเชื่อผู้ประกอบการใหม่
S
30,000  
M
50,000  
L
สอบถามราคา  
XL
สอบถามราคา  
 
1.3 Marketing Plan (IMC)
S
15,000  
M
30,000  
L
50,000  
XL
100,000  
 

รับปรึกษาและเขียนแผนธุรกิจ (แผนธุรกิจทั่วไป BMC / แผนเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ SMEs จากธนาคาร)

แผนการตลาด Startup ทุกคนต้องทำแผน เพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นภาพรวม จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค์ และโอกาสในการทำธุรกิจ

*Package ทั้งหมดเป็นราคาเริ่มต้นโดยประมาณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมิณค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงราคาจริงมากที่สุด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้ค่ะ


more package