Package No.6

  Package ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)*

6.1 ที่ปรึกษา คิดโครงการ
ราคา
15,000  
 
6.2 ที่ปรึกษา คิดโครงการ และจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม
ราคา
30,000  
 

รับปรึกษาและทำ CSR “Corporate Social Responsibility”

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งกระแสแรงมาก ในตอนนี่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรต้องรู้จักเอาไว้

*Package ทั้งหมดเป็นราคาเริ่มต้นโดยประมาณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถประเมิณค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงราคาจริงมากที่สุด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้ค่ะ


more package