Package No.3

  Package ทำและให้คำปรึกษาเรื่อง การจดทะเบียนบริษัท

3.1 จดทะเบียนบริษัท เสร็จภายใน 1 วัน
ราคา
5,000  
 
3.2 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ราคา
5,000  
 
3.3 จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
ราคา
4,500  
 
3.4 ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ราคา
7,000  
 
3.5 จดแจ้ง อย.
ราคา
3,000  
 
3.6 รับทำบัญชี รายเดือน (เริ่มต้น)*
ราคา
1,500  
 

*ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล

รับทำและให้คำปรึกษาเรื่อง การจดทะเบียนต่างๆ ด้านงบการเงิน การบัญชี การจัดการภาษี และอื่นๆ


more package